\

Persoonsgegevens

De organisatie houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dit houdt in dat:

  • A.D. BV en MCI Amsterdam B.V. verwerken uw persoonsgegevens in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, te weten informatievoorziening en overige communicatiedoeleinden t.b.v. dit specifieke congres;
  • de verwerking van uw persoonsgegevens, verstrekt tijdens de registratie voor dit congres, beperkt is tot de gegevens die minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
  • passende technische en organisatorische maatregelen zijn genomen om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen;
  • geen persoonsgegevens doorgegeven worden aan andere partijen, tenzij - dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt en wij hiervoor uw uitdrukkelijke toestemming hebben ontvangen.

 

Wij op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, en willen wij erop wijzen dat wij deze vanzelfsprekend respecteren.

Klik hier voor meer informatie over onze privacy policy.