\

Inleiding

Dokter Evert Slager heeft met het oprichten en organiseren van het “Doelencongres” decennialang de samenwerking tussen Vlaanderen en Nederland op gebied van Gynaecologie en Verloskunde op uitzonderlijke manier gepromoot. Om zijn gedachtengoed voort te zetten heeft IGO een fonds opgericht dat een tweejaarlijkse wetenschappelijke prijs toekent aan onderzoekers. Deze prijs beoogt een onderzoeksproject te financieren dat tegemoetkomt aan meerdere van de volgende doelstellingen:

 

  • het project dient een meetbare vooruitgang te beogen in het brede domein van de Verloskunde Gynaecologie. Het project dient bij voorkeur gebaseerd te zijn op een Vlaams-Nederlandse samenwerking.
  • Het project dient bij voorkeur gebaseerd te zijn op een samenwerking tussen universitaire en niet-universitaire centra
  • Het project dient bij voorkeur een samenwerking te stimuleren tussen de eerste, tweede en derdelijns geneeskunde.
  • Het project dient bij voorkeur de assistenten in opleiding tot gynaecoloog te betrekken.
  • Het project dient bij voorkeur ook het de burgers te betrekken in zijn opzet, uitvoering en uitstraling.

 

Specifieke criteria verbonden aan de tweejaarlijkse oproepen van IGO voor projecten kunnen teruggevonden worden op de IGO website. De manier waarop de projectaanvragen beoordeeld worden, de opvolging en het financiële beheer van de gesteunde projecten staan garant voor een goede en efficiënte besteding van de middelen van het fonds. Door een projectaanvraag in te dienen onderschrijft de aanvrager de principes van het fonds.

Van de aanvrager wordt verwacht dat er melding wordt gemaakt in de publicatie(s)/presentatie(s) van de prijs

 

Aanvraag procedure

Projecten kunnen ingediend worden door een consortium van één of meerdere gynaecologen, neonatologen en/of vroedvrouwen. De ingediende projecten worden beoordeeld door de executive commissie van IGO. Elk ingediend project heeft slechts één projectverantwoordelijke. Er kan slechts één projectaanvraag als hoofdverantwoordelijke ingediend worden. De functies van projectverantwoordelijke en projectmedewerker zijn cumuleerbaar.

Elk project van hoogstaande kwaliteit komt in aanmerking, al wordt prioriteit gegeven aan projecten waarvoor de andere financieringsmogelijkheden beperkt zijn. De doelstellingen en de aanpak van het project moeten origineel zijn en beantwoorden aan het doel van de oproep zoals hoger beschreven.

 

De projecttoelage kan aangevraagd worden zodra de oproep verschenen is op de website van IGO en dit tot de op 31/01/2025. Projectaanvragen die onvolledig zijn of te laat ingediend worden, zullen niet ontvankelijk verklaard worden. Na de deadline van indiending zullen er geen wijzigingen aan de projectaanvraag aanvaard worden.

 

De aanvraag gebeurt aan de hand van het aanvraagformulier, wat online gepubliceerd zal worden naar aanloop van het congres toe. In dit formulier zullen enkele vragen beantwoord moeten worden en enkele documenten geüpload.

De vragen, naast de gevraagde persoonsgegevens zijn:

1.      Beschrijf de doelstelling van het project (maximaal 250 woorden)

2.      Beschrijf het plan van aanpak van het project (maximaal 250 woorden)

3.      Motiveer waarom u vindt dat dit project in aanmerking moet komen voor de IGO WETENSCHAPSPRIJS 2025. (maximaal 250 woorden)

 

De gevraagde documenten (niet verplicht):

1.      Begroting van het project waaruit blijkt waar de eventuele prijs voor gebruikt zal worden.

2.      Eventuele reeds behaalde resultaten

3.      Overige relevante documenten voor de beoordeling van uw onderzoeksproject

 

De Beoordelingsprocedure

De aanvragen worden door de Executive Commissie van IGO beoordeeld, en in voorkomend geval door externe reviewers, aangesteld door het Executive Commissie naargelang het thema van het project. De beoordeling van de projecten verloopt in drie stappen:

 1. De aanvraag wordt eerst beoordeeld op ontvankelijkheid door het IGO congresbureau. Hierbij wordt nagegaan of het project tijdig werd ingediend, het dossier volledig is en de aanvrager voldoet aan de criteria om een aanvraag te mogen indienen.

 2.De Executive Commissie evalueert de projecten op basis van de volgende criteria:

  • Wetenschappelijke en maatschappelijke relevantie
  • De overeenstemming met de doelstellingen van IGO (zoals beschreven hoger)
  • Potentiële alternatieve financiering
  • Elk van deze criteria wordt apart gescoord en enkel projecten die een minimum score per criterium behalen (7/10) en de hoogste globale score halen, komen in aanmerking en kunnen worden uitgestuurd naar externe reviewers.

 

 3. Het IGO congresbureau legt na de evaluatie door externe reviewers de 3 beste onderzoeksvoorstellen en een voorstel van toelage ter goedkeuring voor aan het Executive Commissie.

Na de eindbeslissing wordt bekend gemaakt op de donderdag van het IGO Congres (www.igoandpractice.nl). Bezwaren omtrent de evaluatie van de projecten door IGO worden schriftelijk overgemaakt aan de verantwoordelijke projectfinanciering. Tegen de beslissing inzake ontvankelijkheid van een aanvraag en tegen een tussentijdse of definitieve beslissing van de commissie is geen beroep of vraag tot herziening mogelijk. IGO neemt echter formeel nota van eventuele bezwaren en neemt deze in overweging met het oog op de gecontinueerde professionele werking van de commissie.

 

Verloop na toekenning

Het projectbudget kan uitsluitend betaald worden aan een organisatie en dus niet aan een natuurlijk persoon. Het wordt in jaarlijkse schijven uitbetaald over de gehele looptijd van het project (maximum twee jaar). Ten laatste drie maanden na het einde van de projecttermijn, wordt door de projectverantwoordelijke het eindverslag ingediend. Het eindverslag omvat de wetenschappelijke resultaten evenals het financiële overzicht ven de besteding van het toegewezen budget.

IGO geeft aan het de projectverantwoordelijke de kans om op het volgende IGO congres binnen het geëigende dagdeel een samenvatting te geven van de behaalde resultaten van het project. Bij het ontvangen van de toelage engageert de projectverantwoordelijke zich dan ook om hiervoor beschikbaar te zijn of een mede-onderzoeker af te vaardigen. In dat geval zal dit de goedkeuring van de Executive Commissie moeten krijgen.